CHUYẾN THAM QUAN NĂM 2020 CỦA CÁC THIÊN THẦN LỚP KANGAROO VÀ LỚP WHALE