Trải nghiệm đời sống sinh hoạt của chú bộ đội tại đơn vị RA ĐA 56