CÁC CHIẾN SỸ ĐƠN VỊ RA ĐA 56 GIAO LƯU VỚI CÁC THIÊN THẦN CỦA PARIS KINDERGARTEN