TIẾT MỤC VĂN NGHỆ GIAO LƯU CỦA CÁC THIÊN THẦN TRƯỜNG MẦM NON PARIS VỚI CÁC CHIẾN SỸ ĐƠN VỊ RA ĐA 56